Veiligheid & structuur

Veiligheid en structuur

Kinderen dienen zich in de eerste plaats prettig te voelen op school. Zin hebben om naar school te gaan is nummer een.Daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen weten dat ze er mogen zijn. Dat gevoel moet zich uiten in de goede sfeer die op
onze school heerst. Onderwijzend personeel neemt de kinderen serieus en doet zijn/haar best ieder kind afzonderlijk te begrijpen.Dat is ook wat van de kinderen onderling wordt verwacht. Vanuit het begrip voor elkaar en het onderlinge respect ontstaat een prettige leeromgeving.

De Albatros gebruikt de methode “Leefstijl” om met elkaar aan een prettige leeromgeving te werken. Daarnaast werken wij met SCOL,een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. Op de website www.scol.nl worden door de leerlingen, leerkrachten en ouders daarvoor iederjaar vragenlijsten ingevuld.

Ook zijn duidelijke regels en afspraken opgesteld met elkaar. Die worden niet alleen vóór kinderen maar ook mét kinderen opgesteld. Duidelijke regels en afspraken maken het gemakkelijker om prettig met elkaar te werken, te leren, te leven…

Zie ook het "pestprotocol" onder het kopje downloads (kopje Ouder en school).

Dit jaar worden er in de groepen 1/2 ook lessen gegeven van OKé op School, methode Roos en Tom. Het doel van deze training is het beter leren omgaan met anderen en hoe je in verschillende situaties het beste kunt reageren. Hier zijn meerdere manieren voor en dit wordt behandeld en geoefend in de klas. Ook in de klas zal er elke week aandacht worden besteed aan het thema uit de les. 

In oktober is er ook gestart met voorlichtingslessen van Oké op school in de groepen 6 t/m 8. 

In de eerste les: Wie ben ik?

In deze les leren ze de kinderen dat iedereen anders is, en dat iedereen goed is zoals hij of zij is. Ze willen de leerlingen positief over zichzelf en een ander laten denken en het wederzijds respect vergroten. Door middel van actieve oefeningen zullen de leerlingen positieve kenmerken van zichzelf gaan zien en ook die van hun klasgenoten. Tot slot zal gewerkt worden met een complimentenkaart. De voorlichting bevordert een positieve sfeer in de klas.

De tweede les: Pesten in de klas.

Daarin leren kinderen zich bewust te worden van verschillende soorten pestgedrag (zoals klassiek- en digitaal pesten), de gevolgen van pesten en hoe ze invloed (kunnen) hebben op het pestgedrag in de klas. De leerlingen denken na over hun eigen rol ten aanzien van pesten in de klas en denken na over wat ze kunnen wat ze kunnen doen om pesten in de klas te voorkomen. Tot slot worden er met de klas afspraken gemaakt om het pesten in de klas tegen te gaan.

Les 3: Criminaliteit, baldadigheid en de gevolgen.

Deze les gaat over Bureau Halt. Wat is bureau Halt, wanneer kom je er mee in aanraking en wat zijn de gevolgen hiervan. De kinderen leren over verschillende vormen van criminaliteit en de oorzaken en gevolgen hiervan. Ze krijgen de boodschap mee dat ze altijd zelf de keuze hebben om ergens aan mee te doen of niet.

Les 4: Groepsdruk

De kinderen leren wat een groepsgevoel is, wat groepsdruk is en dat ze in groepsverband soms ook een “nee”-gevoel kunnen krijgen. Besproken wordt wat verschillende strategieën zijn waarop anderen groepsdruk kunnen uitoefenen. De kinderen zullen leren deze te herkennen. Tot slot oefenen ze met het aangeven van hun grenzen.

 

Les 5: Sociale- media

Deze les staat in het teken van internet en sociale media. Hoewel er vele voordelen te bedenken zijn van sociale media, zal in deze les voornamelijk stilgestaan worden bij  de nadelen en de gevaren hiervan. De leerlingen zullen hiervan bewust worden gemaakt. Hierbij komt tevens aan bod hoe ze zich zoveel mogelijk tegen deze nadelen en gevaren kunnen beschermen, waarbij ook zal worden ingegaan op hun eigen ervaringen.